චීන ජනකතා

පරිවර්තන

By Thissa Premasiri

Published By Surasa Bookshop

ළමා පරපුරට ආස්වාදයක් මෙන්ම ඔවුන්ගේ අනාගතයට යහපත් පදනමක් ද ලබා දෙන ආදර්ශවත්, ජනප්‍රිය චීන ජනකතා දහයක පරිවර්තන ඇතුලත් ජග්මෝහන් චොප්රාගේ Folk Tales of China කෘතියේ පරිවර්තනයයි.

USD 1.21 USD 1.43

Save USD 0.22

Available

Product Details

  • 978-955-677-190-9
  • Sinhala
  • 83
  • 96g