20 %

චතුර කථිකත්වයක් ඇති කර ගැනීමේ ශිල්ප ක්‍රම

පරිවර්තන

By Annettemarie Jasintha

Published By Pahan Publishers

පිරිසක් ඇමතීමේදී ඇතිවන අපහසුතා මගහරවා ගැනීම, නිවැරදි තීරණ ගැනීම, නිවැරදි දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වැනි බොහෝ කරුණු ඩේල් කානගී විසින් රචිත මෙම කෘතියෙන් පැහැදිලි කරදෙයි.අවසන් වශයෙන් ඔබට සිත් ගන්නාසුළු චතුර කථිකත්වයක් හිමි කර ගැනීමට ඉවහල් වන විශේෂ කාරණා මෙම අගනා ග්‍රන්ථයෙහි අඩංගුය.ලෝකයේ විශාල වශයෙන් අලෙවි වන ඩේල් කානගීගේ කෘතීන් අතර මෙම කෘතිය ප්‍රධාන තැනක් ගනියි.

USD 2.80 USD 3.50

Save USD 0.70

Available

Product Details

  • 955-8909-89-0
  • Sinhala
  • 204
  • 247g