චතුභාණවාරපාළි පිරුවානා  පොත් වහන්සේ

බෞද්ධ

By Buddhist Cultural Centre

Published By Buddhist Cultural Centre

සිංහල බෞද්ධයා ඉතා උසස්කොට සලකන ආරක්ෂක ධර්ම සංග්‍රහයකි පිරුවානා පොත් වහන්සේ. මෙම ග්‍රන්ථය ද ළඟ තබා ගැනීමේ පහසුව පිණිසම නිර්මාණය කරන්නට යෙදුනකි. පිරිත් පාඩම් කිරීමේ පහසුව සඳහා විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙනු ඇත.

USD 1.14

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 190g