බුද්ධිය දියුණුව සහ නිවන්මග ඔබටත්

බෞද්ධ

By Ananda Wijesooriya

Published By Buddhist Cultural Centre

බුද්ධිය ඉස්මතු කරගෙන දියුණුවත්, සාර්ථකත්වයත්, නිවන් මගත් ලබා ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන සැදැහැවතුන්ගේ ඥානය වර්ධනය කරගැනීමට මෙය මහත් සේ උපකාරී වෙයි. සිහිය සහ මෛත්‍රිය පුරුදු කරගනිමින් කෙලෙස් දුරුකොට අසීමිත වූ දියුණුවක් ලබාගැනීමට උපදෙස් සැපයීම මෙම ග්‍රන්ථයේ පරමාර්ථයයි..

USD 1.21

Available

Product Details

  • 978-955-6630-076-7
  • Sinhala
  • 0
  • 280g