බුද්ධ කාලීන භික්ෂුණී සමාජය මහා ශ්‍රාවිකාවෝ

බෞද්ධ

By Ven. Nivandama Sri. Dharmakeerthi Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

බුද්ධ කාලීන භික්ෂුණී ශාසනය ප්‍රභාමත් කළ ප්‍රධාන භික්ෂුනීන් වහන්සේලා හැත්තෑපස් නමකගේ ජීවන තොරතුරු ඇතුලත් රසවත් කෘතියකි..

USD 1.16

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 240g