බොදු දිවි පෙවෙත

බෞද්ධ

By H.M. Suraweera Bandara

Published By Buddhist Cultural Centre

මිනිසා සමාජ ජීවියෙකි.(A social being) ඒ නිසා මිනිස් ජීවිත වර්ධනයට හා පැවැත්මට සැමදා සහය වන සමීප හිතවතුන් අවශ්‍ය වේ.ශික්ෂාකාමීත්වයෙන් සම්පූර්ණ වූ අන්තර් පුද්ගල සබඳතා ඇති කරගැනීම බොදු දිවිපෙවෙත තුළ පරිහානියට පත්නොවන අපරිහානිය ධර්මයක්ය බැව් මනාව පැහැදිලි කර ඇත.

USD 1.16

Available

Product Details

  • 955-1222-12-1
  • Sinhala
  • 0
  • 295g