බිලිඳුන් හදා වඩා ගැනීම

වෙනත් ජීවිතය, සාර්ථකත්වය, මනස සෞඛ්‍යය හා අධ්‍යාපන ළමා මනෝවිද්‍යාව උපදේශන මනෝවිද්‍යාව ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය සෞඛ්‍යය සහ ළදරු රැකවරණය

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ජීවිතය දැන ගනිමු : බිලිඳුන් හදා වඩා ගැනීම......

USD 3.21

Available

Product Details

  • 955-1387-84-8
  • Sinhala
  • 235
  • 270g


Read And Excerpt

තම දරුවා සමාජ දිවි කතරෙහි අතරමං නොවීමට වග බලා ගැනීම, වර්තමාන සංකීර්ණ සමාජ වාතාවරණය තුළ වුවත් මාපියන්ට කළ නොහැකි දෙයක් නො වේ. මේ සඳහා පවතින විශාලතම බාධකය වී ඇත්තේ ඒ පිළිබඳ දැනුවත් භාවය ඔවුනට නොලැබීමයි. වර්තමාන පාසල් පද්ධතිය තුළ නොයෙකුත් දැනුම් ඔවුනට ලැබී ඇතත් ජීවිතයට හා ජීවත් වීමට අත්‍යවශ්‍ය වන ලිංගිකත්වය, ප්‍රජනනය, මාතෘත්වය, බිළිඳුන් ඇතිදැඩි කිරීම ඇතුළු කුටුම්බ සණ්ඨාපපනයට අදාළ දැනුම පාසල තුළින් ලැබී නැත. විස්තීර්ණ පවුල බිඳ වැටී ඇති බැවින් සමාජය තුල නිරායාසයෙන් මේ දැනුම් සම්ප්‍රේෂණය වීමට ඔවුනට ද ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ද නියම වී තිබේ. මේ ග්‍රන්ථය තරුණ දෙමාපියන්ට සිය දරුවන් හොඳින් රැකබලා ගැනීමට  අවශ්‍ය අවබෝධය නිවැරදිව ලබා දෙයි.