භාවනානුයෝගීන්ට විශේෂ උපදේශ

පරිවර්තන

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

අපේ සිත් ස්ථාවර තත්වයට පත් වූ පසු තිලකුණු පිළිබද අවබෝධය ලබා ගැනීමට අපට හැකි වේ .මෙය බුදුන් වහන්සේ වදාළ තෙවැදෑරුම් පුහුණුවෙහි තෙවැනි අවස්ථාව ය .හැම දෙයක්ම වෙනස් වන බව ,අනිත්‍ය බව අපට වැටහේ .සිත සහ කය හැම විටම පීඩා විදින බවත් ,ඇතිවී නැති වන කිසිවක් අපේ පාලනයට යටත් නැති බැවින් අනාත්ම බවත් අපට වැටහේ .

USD 1.32

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-270-1
  • 108
  • Sinhala
  • 151g