භාවනා

අධ්‍යාපන

By Ven. Uhumiye Sumanasara Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

භාවනාව ජිවීතයට සම්බන්ද කර ගැනීම සදහා ඉතා සරල ලෙසින් කරුණු විස්තර කරමින් සතර කමටහන් හා ආනාපාන සති භාවනාව හදුන්වා දෙමින් ලියන ලද ග්‍රන්ථයකි.

USD 0.71

Available

Product Details

  • 955-8873-06-3
  • Sinhala
  • 0
  • 105g