භාරතීය දර්ශනය

බෞද්ධ

By Ven. Naravila Dhammarathana Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

භාරතයේ උපන් සකල දර්ශනවාදයන් පිළිබඳව කෙරෙන තුලනාත්මක විග්‍රහයකි. භාරතීය දර්ශනය එකිනෙකට වෙනස් වූ සම්ප්‍රදායන් රාශියකින් යුත් සුවිශාල විෂයකි. දර්ශනය විෂයක් වශයෙන් උගන්නා සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට වඩාත් ඵලදායී වන අන්දමට මෙම භාරතීය දර්ශන පොත සකස්කර තිබේ..

USD 3.04

Available

Product Details

  • 978-955-663-479-2
  • Sinhala
  • 0
  • 400g