භව පුෂ්ප

නවකතා

By Dikellle Wijayathilaka

Published By Sarasavi Publishers

පාසල් පුස්තකාල පොතක් වශයෙන් අනුමත කරන ලද නවකතාවකි. කතුවරයා බුදුසමයෙන් පෝෂිත චින්තනයෙන් කතාව ගොඩනැගීම නිසා සමාජයට හිතකර පණිවුඩයක් ගෙනදීමට ද සමත් වෙයි.

USD 2.50

Available

Product Details

  • 978-955-31-0862-3
  • Sinhala
  • 248