බැති සිතින් දන් දෙමු

බෞද්ධ

By dilrukshan dabare

Published By Buddhist Cultural Centre

දානය සත්පුරුෂ පණ්ඩ්තයන් ගේ පැණවීමක් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට ඇත.දානය හුදෙක් සමගි සැප ලබා දෙන ක්‍රියාවක් පමනක් නොවන

USD 1.84

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 308g