අත්තම්මාට මං අකුරු උගන්නපු හැටි (ජීවිතය කියාදෙන කතන්දර)

පරිවර්තන ළමා කතා

By Amanda Dalupotha (අමන්දා දළුපොත)

Published By Sooriya Publishers

අපේ ජීවිත අපට කියා දෙන්නේ සරල පාඩම් වලින්. එහෙත් ඒ සරල පාඩම් නිවැරදිව වටහා ගන්නා විට, ජිවිතයේ ගැඹුර අපට අවබෝධ වෙයි. සුධා මූර්ති අපට පසක් කරන යථාර්ථයෙන් ඔබට අත්මිදිය හැකිදැයි මේ කතාපෙළ කියවීමෙන් වටහා ගත හැකියි. සරල යථාර්ථය ගැඹුරු ජීවන දර්ශනයක් බව එවිට ඔබට වැටහෙනු ඇත.

USD 1.79

Available

Product Details

  • 978-955-656-573-7
  • Sinhala
  • 75
  • 250g