අසිරිමත් නව ලොව

පරිවර්තන

By K. A. N. Perera

Published By Surasa Bookshop

1932 පළ වූ මෙම නවකතාව අනාගත මිනිසා පිලිබඳ කදිම පුරෝකතනයක් මෙන්ම විද්‍යාවේ දියුණුව මිනිසුන්ගේ ජීවිත කෙරෙහි සිදුකර ඇති අහිතකර බලපෑම ද කදිමට නිරූපණය කරයි.

USD 3.57

Available

Product Details

  • 978-955-0256-02-0
  • Sinhala
  • 382
  • 435g