ඈන් - පොත් කට්ටලය

පරිවර්තන Offers

By Prabath Mirihagalla Premasiri Mahingoda

Published By Dayawansa Jayakody

* Valentine Offer

USD 25.71

Available

Product Details

  • 2700g


Read And Excerpt


L. M. Montgomery (Lucy Maud Montgomery) විසින් රචිත "ඈන්" ("Anne") කතා මාලාවේ - පරිවර්තන පොත් එකතුව [All 8 Books]Translated by Premasiri Mahingoda,

  • ඈන් - 1 : අරඹෙ ගෙදර ඈන්
  • ඈන් - 2 : ගමට අලුත් එළියක්
  • ඈන් - 3 : සරසවියට ගිය ගමේ කෙල්ල
  • ඈන් - 4 : තුන් අවුරුද්ද
  • ඈන් - 5 : සිහින මන්දිරය
  • ඈන් - 6 : මව සහ දරුවෝ


Translated by Prabath Mirihagalla,
  • ඈන් - 7 : දේදුනු නිම්නය
  • ඈන් - 8 : සුව සෙවණේ බඩපිස්සී