අම්මයි තාත්තයි

ළමා කතා

By Chandima Wijebandara

Published By Buddhist Cultural Centre

යහගුණ වගාවට සරුසාර තෝතැන්නක් වන ළමා සිතට ගැලපෙන පරිදි ඉතා සරල, සුගම බසින් ලියා ඇති මේ කතන්දර එක් හුස්මට කියවා ජීවිත කාලයක් රස විඳ, ජීවන මන් පෙතට කිසියම් ආලෝකයක් ලබා ගැනීමට ඉවහල් වන කුඩා කතන්දර පහකින් යුක්ත ඉතා අපුරු ග්‍රන්ථයකි..

USD 0.66

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 130g