අජන්තා බෞද්ධ ලෙන් විහාර

බෞද්ධ

By Senevirathna Mahalekam

Published By Buddhist Cultural Centre

යුරෝපීය චිත්‍ර ශිල්පීන් විසින් පසළොස්වන සියවසේදී අඳින ලද සිතුවම්වල තත්වයට සරිලන සිතුවම් අජන්තා ශිල්පීන් විසින් අඳින ලද්දේ ඒ සිතුවම් අඳි කාලයට වඩා අවුරුදු 1000කටත් පෙර ය. මේ අසිරිමත් සිතුවම් කලාව සිංහල

USD 6.32

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 950g