අයියලා නංගිලා

පරිවර්තන නවකතා

By Yasodara Solamans

Published By Pahan Publishers

සේරාට තමන් ගැනම ඇති වූයේ සතුටකි .මඩුව පිරිසිදු කළාට පැන්ස හයයි .අම්මාගේ බඩු ලැයිස්තුවේ ඇති බඩු මිලදී ගෙනාවාට පැන්ස තුනයි .සමහර විට දැන් මිසිස් හෝල් ගෙනුත් පැන්ස තුනක් හම්බ වෙයි. ඒ කියන්නේ සිලිමක එකතුවක් .අනේ...... අත්තම්මා ගොඩක් සතුටු වේවි .

USD 1.07

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-252-7
  • Sinhala
  • 72
  • 105g