අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර

බෞද්ධ

By Dr. Wilegoda Ariyadeva Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

ලෝකයෙහි ආරම්භය සහ මිනිසාගේ ආරම්භය ගැන සඳහන්වන මෙය, දීඝ නිකායේ එන අග්ගඤ්ඤ සුත්‍රය සරලව ඉදිරිපත් කිරීමකි. ලෝකයේ සහ මිනිසාගේ ප්‍රභවය පිළිබඳව මෙයින් උගත හැකිය..

USD 0.68

Available

Product Details

  • 955-1222-08-3
  • Sinhala
  • 44
  • 100g