30 %

අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව හා ව්‍යවහාර රචනා

අධ්‍යාපන හා මනෝවිද්‍යාව

By Daya Rohana Athukorala

Published By Shiksha Mandira Publishers

LKR 315.00 LKR 450.00

Save LKR 135.00

Available

Product Details

  • 978-755-1782-46-03
  • Sinhala
  • 288
  • 461g