අදිසි ඝාතකයා

පරිවර්තන

By Warnan Perera

Published By Surasa Bookshop

ජේම්ස් හැඩ්ලි චේස්ගේ “want to stay alive” නම් අතිබිහිසුනු ක්‍රියාදාමයන් සපිරි ත්‍රාසජනක නවකතාවේ පරිවර්තනයයි

USD 3.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-677-225-8
  • Sinhala
  • 307
  • 358g