ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය

වෙනත්

By Ruwan Harischandra

Published By Pahan Publishers

මෙම “ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය” නම් කෘතිය දේශපාලන විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යන්ට මෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය හදාරන ශිෂ්‍යන්ටද එකසේ ප්‍රයෝජනවත් වේ.

USD 1.29

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-057-8
  • Sinhala
  • 68
  • 98g